INVESTOR PROSPEKT

Arctic Feed tilbyr gode avkastningsmuligheter for investorer innenfor et globalt vekstmarked

HVORFOR INVESTERE I
ARCTIC FEED INGREDIENTS

Etterspørselen etter sunne og bærekraftige proteinkilder øker og gjør at behovet for matproduksjon fra havet øker.  Bruken av vegetabilske råvarer i fôret til fiskearter som er rene kjøttetere kan imidlertid gi helseutfordringer.

Det er et betydelig markedspotensial for funksjonelle ingredienser som kan holde disse utfordringene i sjakk.

Stort potensial for nye mikroingredienser

Mange mikroingredienser utviklet for landdyr virker også på fisk. Det er stort overføringspotensiale til alle oppdrettsarter

Vekst i global
akvakultur

Befolkningsvekst og stagnasjon i matvareproduksjon på land medfører at mer mat må komme fra akvakultur

Kompetente gründere
med lang erfaring

Gründere med over 90 års samlet erfaring, kompetanse og nettverk fra global akvakultur

Etablerte
samarbeidsavtaler

Arctic Feed har inngått gjensidig forpliktende avtaler med FoU-institusjoner, produsenter av mikroingredienser, rådgivende fagpersoner o.a. Samlet portefølje av avtaler gir konkurransekraft

Først ute

Arctic Feed er først ute med å etablere et unikt og proprietært produktspekter av mikroingredienser til ulike oppdrettsarter

Norsk forankring

Norge har internasjonal konkurransekraft innen havbaserte næringer. Arctic Feed er en del av det norske og internasjonale akvakulturmiljøet

Premix og varemerke

Arctic Feed dokumenterer og produserer egne blandinger (premix) av mikroingredienser som selges under egne varemerker. Varemerkede premixer er vanskelig for konkurrenter å kopiere

Exitmuligheter

Arctic Feed vil bli en attraktiv oppkjøpskandidat for
PE-fond og/eller fôrselskap. Dette gir exitmuligheter med fortjeneste for eksisterende aksjonærer

FoU FABRIKK

Arctic Feed tester kontinuerlig produktkandidater i samarbeid med utvalgte FoU institusjoner basert på Arctic Feed sine protokoller. Dette gir Arctic Feed forsprang på konkurrenter i arbeidet med løpende å lansere stadig nye mikroingredienser for bedring av dyrevelferd og lønnsomhet i oppdrett.

FORSTÅ ETTERSPØRSELEN

FRA FISKEPROTEIN TIL PLANTEPROTEIN

Bruken av alternative råvarer i fiskefôr har redusert beskatningen på ville fiskebestander. Men bruk av slike alternative råvarer har også negativt påvirket tilvekst, fôrfaktor, overlevelse og slaktekvalitet.

Fra 2003 til 2018 har snittstørrelsen på død fisk økt fra ca. 0,3 kg til ca. 2,2 kg. Dette gir et tap på NOK 6,5 milliarder i norsk lakseproduksjon.

De negative effektene ved bruk av alternative råvarer kan kompenseres ved å tilsette mikroingredienser i fôret.

ingredient-transition-arctic-feed-ingredients

Fra 89 % til 27 % marine råvarer fra 1990 til 2018

Source: MOWI and Nofima, Veramis based on NIFES, Sprague, M et a

DOKUMENTERTE LØSNINGER

Arctic Feed tester mikroingredienser utviklet for landdyr og introduserer nye produkter med dokumentert virkning på fisk.

Markedet for fôr til landdyr er betydelig større enn for fôr til akvatiske organismer. Forskjeller i størrelse mellom sektorene gjør at kunnskap innen fôr til landdyr (1.000 M tonn) er betydelig større enn innen fôr til akvatiske organismer (40 M tonn fôr til akvakultur hvorav 4 M til laksefisk).

Arctic Feed bidrar til kompetanseoverføring mellom sektorene.

ET STORT ANTALL DOKUMENTERTE MIKROINGREDIENSESR GIR EN UNIK POSISJON I ET STADIG VOKSENDE AKVAKULTURMARKED.

MARKEDSPOTENSIAL

Arctic Feed opererer i et stadig voksende marked for mikroingredienser brukt i fiskefôr.

Leverandører av fiskefôr – spesielt til norsk lakseoppdrett, søker etter nye dokumenterte mikroingredienser som kan bidra til økt lønnsomhet. Fiskeoppdrettere ønsker å redusere produksjonskostnadene ved å forbedre overlevelse, fôrfaktor og tilvekst samtidig som man søker å sikre slaktekvaliteten. Dette gjøres ved å bruke mikroingredienser med dokumentert effekt.

Akvakultur fortsetter å vokse som en industri for å tilfredsstille den stadig økende globale etterspørselen etter sunn og bærekraftig mat.

Det er stor vekst i etableringen av nye akvakulturanlegg over hele verden. Eksempler på dette er rekeproduksjon i latinamerika og asia, bass- og bream i Europa og tilapia i Afrika. I tillegg kommer etableringen av en rekke landbaserte anlegg (RAS) for produksjon av laks og ørret lokalisert nært eller i konsumentmarkedene.

growth-of-aquaculture-arctic-feed-ingredients-norsk

Ville fiskebestander kan ikke vokse: 60% av fiskebestandene er fullt utnyttet (FAO, 2012)

KONKURRANSEFORTRINN OG IMMATERIELLE RETTIGHETER

Vi er dedikerte havbruksgründere med mer enn 90 års erfaring, kompetanse og nettverk i den globale akvakulturnæringen.

Kompetanse og relasjoner står sentralt i vår evne til å etablere og gjennomføre nye prosjekter for å tilfredsstille markedets behov.

Basert på et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk har vi en sterk posisjon som en «first-mover» for nye mikroingredienser.

agreement-arctic-feed-ingredients-norsk

FOR MER INFORMASJON OM VÅR ROLLE I ET STERKT VOKSENDE MARKED, TAR KONTAKT MED OSS