om arctic feed ingredients

Funksjonelle fôringredienser til global akvakultur

HVA VI GJØR?

Arctic Feed identifiserer, dokumenterer og markedsfører funksjonelle fôringredienser, dvs. ingredienser som gir påvisbar positiv virkning på helse, velferd eller produktkvalitet hos produksjonsdyr.

Vi søker etter ingredienser som har vist seg nyttige hos landdyr og tester om de kan være nyttige også for fisk eller reker i oppdrett. Dessuten markedsfører vi utvalgte ingredienser med solid dokumentasjon for sikkerhet og effekt. 

Våre viktigste kunder er global fôrindustri for akvakultur, og helintegrerte oppdrettsselskaper.

value-proposition-arctic-feed-ingredients-norsk-2

vår metode

Før fôrselskapene tar i bruk nye mikroingredienser har de strenge krav til relevant dokumentasjon og regulatoriske forhold. Dette kan være en krevende utfordring for nye mikroingrediensleverandører.

Arctic Feed har lang erfaring innenfor dette området og har avtaler med flere FoU institusjoner og selskaper i bransjen som gjør det mulig med rask gjennomføring av dokumentassjonsstudier.

Identifisere

AFI kjøper dokumenterte mikroingredienser beregnet til husdyr

Dokumentere

Mikroingredienser blir testet etter definerte protokoller til ulike akvatiske organismer

Blanding

Egnede mikroingredienser utvikles som premix -blandinger i egne varemerker

Markedet

AFI introduserer egen mikroingrediensblandinger brukt i fiskefôr

AFI introduserer egen mikroingrediens- blandinger brukt i fiskefôr

Fôr

De nye mikroingrediensene gir bedre overlevelse, bedre tilvekst, lavere fôrfaktor og bedre filétkvalitet

Befolkningen er økende: 9,6 milliarder i 2050.

Gitt den forventende befolkningsveksten, er det anslått at ytterliggere 40 millioner tonn akvatisk mat vil være nødvendig innen 2030.

FAO, 2012.

OUR MISSION - HELPING TO FEED THE GROWING POPULATION

Arctic Feed bidrar til bærekraftig oppdrett, bl.a. gjennom å legge til rette for å produsere mer fisk på en dyrevelferdsmessig god måte med fiskefôr som inneholder bærekraftige råvarer framfor råvarer fra truede ville fiskebestander.

Økt oppdrett og redusert beskatning av ville fiskebestander bidrar til å øke tilførselen av mat til en voksende befolkning.

Vår visjon er direkte knyttet til FNs bærekraftsmål ved å arbeide for å tilfredsstille dagens behov uten å ødelegge eller undergrave mulighetene for fremtidige generasjoner.

Arctic Feed forplikter seg til følgende for å støtte opp under FNs bærekraftsmål ved å:

  • Ikke ha negativ effekt på artsmangfoldet.
  • Være en del av løsningen på klimautfordringen.
  • Bruke havet på en måte som fremmer en miljømessig bærekraftig utvikling.
  • Bidra til å øke verdens matvareproduksjon.
  • Bidra til en positiv norsk samfunnsutvikling, spesielt langs kysten.
  • Bidra til utrydding av sult i verden.
  • Bidra til gode og rettferdige vilkår for arbeidskraft.

VÅR SERVICE

Arctic Feed har over 90 års ekspertise og erfaring innen global akvakultur og kan levere kompetanse innenfor alle sektorer.

nor-services-model-arctic-feed-ingredients

BLI KJENT MED VÅRT TEAM